WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Praktische hulp

Uw dierbare is overleden. Wat nu? 

Een overlijden van een dierbare, familielid, partner, ouder of vriend schokt altijd.  Mogelijks bent u zelfs even het noorden kwijt. Op zo'n moment is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door iemand met kennis van zaken: iemand waarop u echt kunt rekenen en die rekening houdt met de wensen van de overledene en van uzelf.  
Neem direct contact op met Uitvaartzorg Dieter Rits voor vrijblijvende informatie.  Wij geven u hier alvast een praktische leidraad mee, voor de eerste moeilijke momenten en de dagen/weken erna:

Bel meteen uw huisarts

Alleen een arts/dokter is bevoegd om het overlijden vast te stellen.  Stierf uw dierbare in het ziekenhuis?  Dan zal een ziekenhuisarts hiervoor zorgen en alle nodige documenten opstellen. Pas na de vaststelling van overlijden, mag het lichaam worden vervoerd.

Bel meteen uw begrafenisondernemer

Uitvaartzorg Dieter Rits is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, permanent bereikbaar op het nummer: 03 455 55 48.  Wij helpen u graag bij het opstellen van het overlijdensbericht en bij alle administratieve formaliteiten.  Wij geven u goede raad en zorgen voor een mooie uitvaart naar wens.  In afwachting van de begrafenisondernemer, verzamelt u een aantal documenten:  het trouwboekje (als dat er is), de identiteitskaart en het rijbewijs

Bel de uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering wordt je begrafenis vooraf betaald. Je betaalt slechts gedurende 10 jaar of 15 jaar een verzekeringspremie en je blijft levenslang verzekerd. Bij je overlijden wordt altijd geld uitbetaald, ook als je nog niet alle premies betaald hebt. Zo hoeft je familie niet voor de dure kosten van je begrafenis op te draaien. Meer informatie en berekeningen vindt U reeds op uitvaartkostenplan.corona.be/?ref=DRITS

Als de overledene die had, op het centrale meldingsnummer: 02 244 23 23 voor Corona Direct of 078 05 05 78 voor Dela … Meer informatie en berekeningen vindt U reeds op  uitvaartkostenplan.corona.be/?ref=DRITS
 

Uittreksels uit de overlijdensakte

 Uw begrafenisondernemer Dieter Rits gaat zelf voor U langs bij de gemeenteadministratie van de plaats waar uw dierbare overleed om het overlijden officieel aan te geven. De burgerlijke stand van de gemeente waar de aangifte gebeurt, overhandigt het uittreksel uit de overlijdensakte aan de begrafenisondernemer (mits gehandtekende toestemming van de nabestaanden omwille van de privacywetgeving). Het is geen gedrukt exemplaar meer zoals vroeger maar een digitaal bestand dat u op deze manier ook kan gebruiken. Instellingen zoals bankenverzekeringsmaatschappijenziekenfondsen, ... hebben dit officiële document nodig.
Personen of instanties die u niet mag vergeten in te lichten: als de overledene een werknemer was, moet de werkgever verwittigd worden en als zelfstandige moet de boekhouder gewaarschuwd worden. Kreeg de overledene een vervangingsinkomen: licht dan de uitkeringsinstelling in.  
 

Ziekenfondsen

Het ziekenfonds wordt automatische verwittigt van het overlijden van uw dierbare na de aangifte van overlijden. Het ziekenfonds zorgt voor de administratieve aanpassing en storting van een begrafenisvergoeding (eventueel).  
 

Verzekeringsmaatschappijen

Waarschijnlijk had de overledene een aantal verzekeringen bij mogelijk verschillende maatschappijen.  Alle maatschappijen moeten op de hoogte gebracht worden van het overlijden. En ook zij zullen vragen naar een uittreksel uit de overlijdensakte.  Kijk zeker zelf na of de overledene een pensioen- of levensverzekering had.  Ook andere verzekeringen moeten mogelijks opgezegd worden, zoals familiale, hospitalisatie, ziekte, brand, auto, … Bel best met uw makelaar.
 

Laatste wilsbeschikking

Uitvaartzorg Dieter Rits verifieert bij de gemeentedienst waar uw dierbare woonde of dit werd neergelegd. Elke Belg heeft immers het recht om zijn laatste wilsbeschikking bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij woont te laten noteren.
In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven dat:
* u kiest voor een crematie of een traditionele begrafenis
* volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
* in welke gemeente (enkel Vlaams gewest) uw laatste rustplaats zal zijn
* u een uitvaartcontract hebt.

Wat met banken

Neem na het overlijden zo snel mogelijk contact op met de financiële instelling van de overledene. Ze zullen naar een uittreksel van de overlijdensakte vragen: dat wordt U overhandigd door Uitvaartzorg Dieter Rits. Bij een overlijden is het voor de overheid niet meteen duidelijk wie zijn rechtsopvolgers zijn. Tot zolang er geen duidelijkheid is met een attest van erfopvolging wordt de rekening of de kluis van de overledene geblokkeerd.  

Deblokkering kan alleen door het tonen van: een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor (successiekantoor).  Volgende documenten voldoen niet voor het deblokkeren van de rekening: "verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur of de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter. Banken blokkeren niet langer de rekening: gelukkig werd de wetgeving aangepast. In het verleden bleef de rekening van de overledene en zijn partner soms wekenlang geblokkeerd. Dit leidde dikwijls tot schrijnende situaties wanneer familieleden geen middelen meer hadden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Mensen hebben tegenwoordig gewoon veel minder cash in huis. Er komt € 5.000,- vrij op de rekening: de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat kan vrij afgehaald worden door de partner of de gevolmachtigde van de rekening van de overledene. Met een maximum van € 5.000,-.  Wie meer dan € 5.000,- afhaalt, aanvaardt op die manier de erfenis.  Ook al bestaat die alleen maar uit schulden. De mogelijkheid om de erfenis 'onder voorbehoud van boedelbeschrijving' te aanvaarden wordt op die manier teniet gedaan.  Voor meer informatie rond (de)blokkering van rekeningen, surf naar de site van de FOD Financiën:  financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen
 

Facturen

Houd alle facturen met betrekking op de overledene en de uitvaartdiensten goed bij, want dit is belangrijk bij het indienen van de aangifte van nalatenschap.
 

Voertuigen

Had de overledene een wagen, motorfiets of dergelijk?  Dan moet ook de DIV (Directie Inschrijving van Voertuigen) van het overlijden op de hoogte gebracht worden. Surf voor info naar: mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/schrapping_annulatie/schrapping_nummerplaat
 

Huurcontract 

Het huurcontract wordt niet ontbonden door het overlijden van de huurder. Initieel moeten dus de erfgenamen van de overledene deze verplichtingen nakomen. Concreet betekent dit dat zij het huurcontract kunnen overnemen of opzeggen mits respecteren van de contractuele en wettelijke bepalingen inzake vooropzeg. Wel kan men voorafgaandelijk contractueel bedingen dat de dood van één der partijen een einde stelt aan de overeenkomst (controleer huurcontract op deze vermelding).

Pensioen

Was de overledene reeds met pensioen?  Zat hij/zij in het werknemersstelsel: dan hoeft u niets te doen.  Was hij/zij ambtenaar of zelfstandige: dan moet u de uitbetaling van het pensioen zelf stopzetten door het uittreksel van de overlijdensakte op te sturen.
 

Testament

Stelde de overledene een testament op?  Neem hiervoor contact op met je notaris.
Hij zoekt op bij het C.R.T (Centraal Register van Testamenten) of er een testament bestaat en wat het laatste is, bij meerdere versies.
 

Successierechten

Een verhaal apart. Vraag naar de 'Gids na overlijden' voor een extra woordje uitleg over de erfenis of lees reeds heel wat nuttige informatie over “erven” op de website www.notaris.be
 

Het rouwproces

Rouwen doet u misschien het liefst alleen? Maar wordt het verdriet te groot,
weet dan dat u dit niet alleen moet dragen: vrienden en familie staan ongetwijfeld voor u klaar. Want ook zij hebben het moeilijk.  Samen herinneringen bovenhalen, verhalen vertellen en opnieuw stilstaan bij het leven dat er, spijtig genoeg, niet meer is, kan therapeutisch werken.

Betrokken hulpverleners zoals bij o.a. rouwzorgvlaanderen of teleonthaal bieden u graag een luisterend oor, maar ook uw huisarts staat voor u klaar.