WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Praktische hulp

Uw dierbare is overleden. Wat nu? 

Een overlijden van een dierbare, familielid, partner, ouder of vriend schokt altijd. Mogelijks bent u zelfs even het noorden kwijt. Op zo'n moment is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door iemand met kennis van zaken, iemand waarop u echt kunt rekenen en die rekening houdt met de wensen van de overledene en van uzelf.  
Neem gerust contact op met Uitvaartzorg Dieter Rits voor vrijblijvende informatie. Wij geven u hier alvast een praktische leidraad mee, voor de eerste moeilijke momenten en de dagen/weken erna:

Bel meteen uw huisarts

Alleen een arts/dokter is bevoegd om het overlijden vast te stellen.
Stierf uw dierbare in het ziekenhuis? Dan zal een ziekenhuisarts hiervoor zorgen en alle nodige documenten opstellen.
Pas na de vaststelling van overlijden mag het lichaam worden vervoerd.

Bel meteen uw begrafenisondernemer

Uitvaartzorg Dieter Rits is 24/7 bereikbaar op het nummer 03 455 55 48. Wij begeleiden en helpen u graag bij het opstellen van het overlijdensbericht en bij alle administratieve formaliteiten. Samen met u gaan wij tewerk om een serene en unieke uitvaart voor uw dierbare te plannen. In afwachting van uw afspraak met de begrafenisondernemer verzamelt u een aantal documenten van de overledene: de identiteitskaart, het rijbewijs en het trouwboekje als dit van toepassing is.

Bel de uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering wordt uw begrafenis vooraf betaald. Je betaalt slechts gedurende 10 jaar of 15 jaar een verzekeringspremie en u blijft levenslang verzekerd.
Bij uw overlijden wordt altijd geld uitbetaald, ook als u nog niet alle premies betaald hebt. Zo hoeft uw familie niet voor de zware kosten van uw begrafenis op te draaien. Meer informatie en berekeningen vindt u reeds bij Uitvaartverzekering Corona Direct

Als de overledene de verzekering had kan u terecht op het centrale meldingsnummer: 02 244 23 23 voor Corona Direct of
078 05 05 78 voor Dela. 

Uittreksels uit de overlijdensakte

Bij Uitvaartzorg Dieter Rits moet u zelf geen actie ondernemen om het uittreksel uit de overlijdensakte te bekomen,
wij zorgen ervoor dat dit officiële document bij u geraakt. De burgerlijke stand van de gemeente waar de aangifte gebeurt bezorgt het uittreksel uit de overlijdensakte aan ons (mits gehandtekende toestemming van de nabestaanden omwille van de privacywetgeving).

Instellingen zoals bankenverzekeringsmaatschappijenziekenfondsen, ... hebben dit officiële document nodig.
Personen of instanties die u niet mag vergeten in te lichten: als de overledene een werknemer was, moet de werkgever verwittigd worden en als zelfstandige moet de boekhouder gewaarschuwd worden. Kreeg de overledene een vervangingsinkomen: licht dan de uitkeringsinstelling in.  
 

Ziekenfondsen

Het ziekenfonds wordt automatisch verwittigd van het overlijden van uw dierbare na de aangifte van overlijden. Het ziekenfonds zorgt voor de administratieve aanpassing en storting van een eventuele begrafenisvergoeding.  
 

Verzekeringsmaatschappijen

Hoogstwaarschijnlijk had de overledene een aantal verzekeringen bij mogelijk verschillende maatschappijen. Alle maatschappijen moeten op de hoogte gebracht worden van het overlijden. Ook zij zullen vragen naar een uittreksel uit de overlijdensakte. Kijk zeker zelf na of de overledene een pensioen- of levensverzekering had. Ook andere verzekeringen moeten mogelijks opgezegd worden, zoals familiale, hospitalisatie, ziekte, brand, auto, …
Hiervoor kan u best contact opnemen met uw makelaar.
 

Laatste wilsbeschikking

Uitvaartzorg Dieter Rits verifieert bij de gemeentedienst waar uw dierbare woonde of dit werd neergelegd. Elke Belg heeft immers het recht om een laatste wilsbeschikking bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij woont te laten noteren.
In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven dat:

             - U kiest voor een crematie of een traditionele begrafenis.
             - Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
             - In welke gemeente (enkel Vlaams gewest) uw laatste rustplaats zal zijn
             - U een uitvaartcontract hebt.

Wat met banken

Neem na het overlijden zo snel mogelijk contact op met de financiële instelling van de overledene. Ze zullen naar een uittreksel van de overlijdensakte vragen: dat wordt u overhandigd door Uitvaartzorg Dieter Rits. Bij een overlijden is het voor de overheid niet meteen duidelijk wie zijn rechtsopvolgers zijn. Tot zolang er geen duidelijkheid is met een attest van erfopvolging wordt de rekening van de overledene deels geblokkeerd.

Er komt € 5.000 vrij op de rekening: de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat kan vrij afgehaald worden door de partner of de gevolmachtigde van de rekening van de overledene. Wie meer dan € 5.000 afhaalt, aanvaardt op die manier de erfenis. Al bestaat die alleen maar uit schulden.
De mogelijkheid om de erfenis 'onder voorbehoud van boedelbeschrijving' te aanvaarden wordt op die manier teniet gedaan.

Deblokkering kan alleen door het tonen van: een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor (successiekantoor). Volgende documenten voldoen niet voor het deblokkeren van de rekening: "verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur of de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter.

Voor meer informatie rond (de)blokkering van rekeningen, surf naar de site van de FOD Financiën.

 

Facturen

Houd alle facturen met betrekking op de overledene en de uitvaartdiensten goed bij want dit is belangrijk bij het indienen van de aangifte van nalatenschap.
 

Voertuigen

Had de overledene een wagen, motorfiets of dergelijk? Dan moet ook de DIV (Directie Inschrijving van Voertuigen) van het overlijden op de hoogte gebracht worden.
Voor meer info hierover kan u terecht bij Mobilit.
 

Huurcontract 

Het huurcontract wordt niet ontbonden door het overlijden van de huurder. Initieel moeten dus de erfgenamen van de overledene deze verplichtingen nakomen. Concreet betekent dit dat zij het huurcontract kunnen overnemen of opzeggen mits respecteren van de contractuele en wettelijke bepalingen inzake vooropzeg. Wel kan men voorafgaandelijk contractueel bedingen dat de dood van één der partijen een einde stelt aan de overeenkomst (controleer huurcontract op deze vermelding).

Pensioen

Was de overledene reeds met pensioen? Zat hij/zij in het werknemersstelsel: dan hoeft u niets te doen. Was hij/zij ambtenaar of zelfstandige: dan moet u de uitbetaling van het pensioen zelf stopzetten door het uittreksel van de overlijdensakte op te sturen.
 

Testament

Stelde de overledene een testament op? Neem hiervoor contact op met uw notaris.
Hij zoekt op bij het C.R.T (Centraal Register van Testamenten) of er een testament bestaat en wat de recentste versie is.
 

Successierechten

Een verhaal apart. Vraag naar de 'Gids na overlijden' voor een extra woordje uitleg over de erfenis of lees reeds heel wat nuttige informatie over “erven” op de website van Notaris.
 

Het rouwproces

Rouwen doet u misschien het liefst alleen? Maar wordt het verdriet te groot, weet dan dat u dit niet alleen moet dragen. Vrienden en familie staan ongetwijfeld voor u klaar. Want ook zij hebben het moeilijk. Samen herinneringen bovenhalen, verhalen vertellen en opnieuw stilstaan bij het leven van uw dierbare kan therapeutisch werken.

Betrokken hulpverleners zoals bij Rouwzorgvlaanderen of Teleonthaal bieden u graag een luisterend oor, maar ook uw huisarts staat voor u klaar.